Wyszukiwarka:

Statut Gminy

Statut Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (20/07/2015 08:33:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (20/07/2015 08:33:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (21/02/2017 12:24:04)
Statut Gminy Brzeziny - tekst jednolity
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (17/06/2011 14:42:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (17/06/2011 14:47:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (18/04/2014 08:42:25)
Statut Gminy Brzeziny
                   Uchwała Nr 41/VI/03
                   Rady Gminy Brzeziny
                   z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie:  Statutu Gminy Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:
        § 1
           
Uchwala się Statut Gminy Brzeziny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
        § 2
            Tracą moc:
1.   Uchwała nr 92/XVII/96 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.02.1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny ( publikacja Dz.Urz.Woj.Kaliskiego Nr 20 poz. 113 z dnia 28 czerwca 1996 r.)
2.   Uchwała nr 202/XXX/97 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10.12.1997 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brzeziny ( publikacja Dz.Urz.Woj.Kaliskiego Nr 3, poz. 16 z dnia 27.02.1998 r.)
3.   Uchwała nr 239/XXXVI/98 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10.06.1998 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brzeziny ( publikacja Dz.Urz.Woj.Kaliskiego Nr 18, poz. 102 z dnia 20.08.1998 r)
4.   Uchwała nr 4/II/98 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04.11.1998 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brzeziny (publikacja Dz.Urz.Woj.Kaliskiego Nr 31 poz.275 z dnia 15.12.1998 r.)
5.   Uchwała nr 44/VII/99 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.04.1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brzeziny (publikacja Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego, Nr 48, poz. 1053 z dnia 5.07.1999 r.)
6.   Uchwała nr 68/X/99 z dnia 06.10.1999 r. Rady Gminy Brzeziny w sprawie zmian w Statucie Gminy Brzeziny (publikacja Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego  Nr 80, poz. 1540 z dnia 19.11.1999 r.)
7.   Uchwała nr 172/XXVI/01 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 92/XVII/96 z dnia 14.02.1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny (publikacja Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 110 poz. 2110 z dnia 6.09.2001 r.)
        § 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/08/2003 10:21:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/08/2003 13:15:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (19/12/2014 15:14:20)