Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Stanowienie prawa lokalnego

Stanowienie prawa lokalnego

Stanowienie prawa lokalnego
 
Kwestie związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego są uregulowane w rozdziale 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)
 
 
 

Rozdział 4

 

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

 

Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

            1)         wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

            2)         organizacji urzędów i instytucji gminnych,

            3)         zasad zarządu mieniem gminy,

            4)         zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

2. (80) W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.

3. (81) Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.

4. (82) W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

5. (83) Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

Art. 42. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.296).

 

 

Ponadto zagadnienia związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego są omówione w rozdziale V  Statutu Gminy Brzeziny

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (01/07/2003 10:54:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/08/2003 13:19:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (21/02/2017 12:47:33)