Wyszukiwarka:

Statut

Statut Gimnazjum w Brzezinach
 
STATUT
GIMNAZJUM
W BRZEZINACH
  
 
NAZWA SZKOŁY
 
§ 1
 
1.     Niniejszy statut jest Statutem Gimnazjum w Brzezinach, zwanego dalej "Gimnazjum".    
2.     Pełna nazwa szkoły brzmi: "Gimnazjum w Brzezinach:.      
3.     Siedziba Gimnazjum znajduje się w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach przy ulicy 
        Wrocławskiej 17.
4.     Na pieczęciach i stemplach używa się nazwy Gimnazjum w pełnym brzmieniu.
 
 
 
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
 
§ 2
 
1.     Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz Programu Wychowawczego Gimnazjum uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2.     Gimnazjum stwarza uczniom warunki, dzięki którym każdy uczeń będzie miał możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer swojej osobowości; będzie mógł rozwijać się fizycznie, kształcić zmysły, uczyć się kierowania emocjami, nabywać sprawności intelektualne, rozwijać moralnie, ćwiczyć wolę i rozwijać duchowo.
3.     Gimnazjum umożliwia uczniom zdobycie następujących umiejętności kluczowych:
1)    wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności właściwych do ich rozwoju i zdolności poprzez:
a)    kształtowanie w trakcie zajęć edukacyjnych umiejętności wynikających z podstaw programowych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
b)    dostosowanie treści nauczania do możliwości percepcyjnych ucznia.
c)    indywidualizacja nauczania uczniów realizujących w tutejszym Gimnazjum program klasy specjalnej,
d)    realizację nauczania indywidualnego dla dzieci niepełnosprawnych,
2)    rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności twórczego myślenia, zachęcania uczniów do samokształcenia,
3)    wykształcenie umiejętności rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczności lokalnej, narodowej i międzynarodowej, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych,
4)    ułatwienie uczestnictwa w kulturze,
5)    rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,
6)    ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, szczególnie w okresie dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania,
4.    Gimnazjum stwarza uczniom - w miarę możliwości - optymalne warunki do rozwoju umysłowego i psychofizycznego, zapewnia higieniczno-sanitarne i bezpieczne warunki nauki w szkole oraz w czasie zajęć i imprez, wycieczek, uroczystości organizowanych przez szkołę. W tym celu:
1)    powierza opiekę wychowawczą nad oddziałem jednemu nauczycielowi uczącemu w tej klasie i zapewnia w miarę możliwości ciągłość pracy wychowawczej przez cały etap nauczania, uwzględniając opinię rodziców i uczniów przy wyborze bądź zmianie wychowawcy klasy,
2)    sprawuje opiekę nad uczniami dowożonymi, organizuje dla nich zajęcia świetlicowe,
3)    umożliwia uczniom spożycie obiadu i drugiego śniadania na stołówce szkolnej,
4)    otacza uczniów z rodzin wielodzietnych, patologicznych i ubogich szczególną opieką, a mianowicie: przyznaje im pomoc finansową i materialną, częściowo lub całkowicie zwalnia ich ze wszystkich opłat na rzecz szkoły, w tym również z odpłatności za wyżywienie, podręczniki i inne niezbędne pomoce dydaktyczne,
5)    sprawuje ciągłą opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz przerw międzylekcyjnych poprzez: 
a)    przygotowanie miejsca pracy uczniów i organizację zajęć uwzględniającą przepisy bhp,
b)    zapoznanie uczniów z treścią regulaminów pracowni przedmiotowych oraz ich egzekwowanie,
c)    stałą kontrolę obecności uczniów na zajęciach,
d)    system dyżurów nauczycielskich pełnionych zgodnie z harmonogramem mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i uniemożliwienie im samodzielne opuszczanie terenu szkoły,
e)    zapewnia uczniom właściwą opieki podczas wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych w myśl Rozrządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001r.
6)    umożliwia podtrzymywania przez uczniów tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
a)    obchody świąt państwowych,
b)    organizowanie nauki religii,
c)    umożliwienie młodzieży udziału w rekolekcjach wielkopostnych i nabożeństwie  w dniu inauguracji i zakończenia roku szkolnego,
d)    umożliwienie młodzieży odmawiania modlitwy przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć,
e)    umieszczenie krzyży w salach do nauki.      
7)    kształtuje wartości wychowawcze sprzyjające realizacji celów określonych w "Ustawie o systemie oświaty" poprzez:
a)    organizowanie  spotkań młodzieży z rodzicami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Spotkania Opłatkowego, Dnia Matki i Dnia Dziecka
aa)    Ustala się, że Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym  od zajęć wychowawczych. Sposób obchodów święta corocznie ustala się z Radą Uczniowską i Prezydium Rady Rodziców.
b)    udział uczniów w uroczystościach i imprezach środowiskowych,
c)    udział uczniów i rodziców w pracach społecznych na rzecz szkoły oraz udział uczniów w pracach społecznych na rzecz środowiska.
5.    W Gimnazjum działają nauczycielskie zespoły wychowawcze i przedmiotowe. Do ich zadań należy m.in. :
1)    ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
2)    ewaluacja programu wychowawczego i wizji rozwoju Gimnazjum,
3)    ustalenie zestawu programów nauczania oraz modyfikowanie go,
4)    realizacja zadań edukacyjnych w ramach tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych,
5)    opracowanie tematyki i harmonogramu szkoleń członków Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
6)    realizacja bieżących zadań określonych w planie pracy Gimnazjum i innych dokumentach bądź  wynikających z bieżących potrzeb.
6.    W Gimnazjum obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, który oparty jest o następujące zasady:
1)    zasada systematyczności, polegająca na planowym i systematycznym ocenianiu uczniów oraz  stworzeniu im możliwości poprawy oceny cząstkowej, śródrocznej i końcoworocznej.
2)    zasada różnicowania, zobowiązująca nauczyciela do objęcia ucznia zróżnicowanymi formami oceniania oraz uwzględniania jego możliwości psychofizycznych.
3)    zasada dokumentowania, polegająca na dokumentowaniu w dzienniku lekcyjnym oraz zeszycie przedmiotowym postępów ucznia oraz przechowywaniu prac pisemnych przez okres jednego roku.
4)    zasada obiektywności, jawności i anonimowości, polegająca na znajomości przez uczniów kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów, jawności oceny oraz prawa ucznia i jego rodziców (opiekunów) do uzasadnienia oceny przez nauczyciela.
5)    zasada terminowości, polegająca na terminowym sprawdzaniu i ocenianiu prac pisemnych ucznia.
6)    zasada higieny pracy, polegająca na planowaniu i informowaniu ucznia pisemnych ilości prac pisemnych w danym okresie, zapowiadaniu prac pisemnych z odpowiednim wyprzedzeniem oraz nieobciążania uczniów nadmierną ilością prac w danym okresie czasu.
7)    zasada jednolitych kryteriów oceny punktowych prac klasowych, sprawdzianów, testów, polegająca na ustaleniu obowiązujących w Gimnazjum jednolitych kryteriów oceny prac uczniowskich.
8)    zasada informacji zwrotnej, polegająca na informowaniu ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, poinformowaniu rodziców (opiekunów) o planowanej ocenie niedostatecznej, prawie ucznia i jego rodziców (opiekunów) do zapoznania się ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami pisemnymi.
7.    Gimnazjum umożliwia młodzieży rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych i artystycznych poprzez:
1)    organizowanie - w miarę przyznanych Gimnazjum środków finansowych - kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
2)    umożliwienie uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez wyjazdy do teatru, opery, galerii, muzeum itp.,
3)    organizowanie wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych,
4)    organizowanie spotkań z artystami, pisarzami i ludźmi, których warto poznać,
5)    przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych,
8.    W Gimnazjum szczególną opieką otacza się uczniów, którym z przyczyn zdrowotnych, rozwojowych, losowych i rodzinnych potrzebna jest pomoc i  wsparcie poprzez:
1)    organizowanie nauczania indywidualnego dla dzieci niepełnosprawnych,
2)    organizowanie zajęć indywidualnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi,
3)    organizowanie warsztatów dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
4)    współpracę z psychologiem, pedagogiem i lekarzem, pod opieką którego znajduje się uczeń,
5)    zapewnienie częstych kontaktów uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą z kolegami,
6)    prowadzenie akcji dożywiania uczniów,
7)    wypożyczanie podręczników uczniom z rodzin ubogich,
8)    występowanie do różnych instytucji o pomoc materialną i rzeczową dla uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują.
9.    Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
1)    kierowanie uczniów z zaburzeniami rozwojowymi - na wniosek  lub za zgodą rodziców - na badania psychologiczno-pedagogicznej,
2)    uwzględnienie opinii pedagoga i psychologa w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem,
3)    organizowanie zajęć wyrównawczych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora,
4)    kierowanie uczniów na podstawie orzeczenia właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej i za zgodą rodziców - po ukończeniu klasy pierwszej i osiągnięcia wieku 15 lat do klasy (szkoły) przysposabiającej do pracy zawodowej,
5)    Prowadzenie pracy indywidualnej z uczniami zakwalifikowanymi do nauczania specjalnego.
10. Gimnazjum współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez organizowanie:
1)    prelekcji i pogadanek dla uczniów i rodziców na tematy wychowawcze, patologiczne, dotyczące profilaktyki najbardziej nurtujących problemów,
2)    warsztatów, których celem jest wyeliminowanie pojawiających się elementów patologii społecznej,
3)    widowisk dydaktycznych.
11. Gimnazjum współdziała z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki  uwzględniając ich prawo do znajomości zadań Gimnazjum oraz przepisów prawa oświatowego.
1)    Rodzice mają prawo do:
a)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w oddziale poprzez:
aa) zapoznanie rodziców z obowiązującymi programami nauczania
       i Programem Wychowawczym Gimnazjum,
ab) uzyskanie przed rozpoczęciem wakacji informacji o zestawach
       obowiązujących podręczników w danej klasie,
b)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad wewnętrznego systemu oceniania uczniów,
c)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat ewentualnych przyczyn i trudności a także postępów w nauce oraz o zachowaniu ucznia,
d)    wyrażania i przekazywanie organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy dyrektora oraz każdego nauczyciela Gimnazjum,
e)    uzyskanie rzetelnej informacji na temat pracy Gimnazjum, w zjawisk patologicznych występujących wśród uczniów oraz wspólne wypracowanie sposobów eliminowania niewłaściwych zachowań uczniów.
2)    Informacji, o których mowa udzielają:
a)    dyrektor - minimum dwa razy w roku na ogólnych zebraniach rodziców,
b)    wychowawca - minimum trzy razy w roku na zebraniach klasowych,
c)    pozostali nauczyciele - w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami organizowanych z inicjatywy rodziców, wychowawcy i nauczyciela.
3)    Dyrektor Gimnazjum przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego informuje rodziców o obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz sposobie wdrażania ich w zycie w Gimnazjum.
12. W Gimnazjum obowiązuje "Program wychowawczy Gimnazjum" uchwalony przez Radę Pedagogiczną 17 stycznia 2000r. po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski 13 stycznia 2000r. i Radę Rodziców 16 stycznia 2000r.
1)    "Program wychowawczy Gimnazjum" określa cele i zasady pracy wychowawczej Gimnazjum.
 
 
Następne rozdziały Statutu to:
 
 
ORGANY  GIMNAZJUM  I  ICH  KOMPETENCJE
  
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
 
ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI 
I  INNYCH  PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM
 
UCZNIOWIE GIMNAZJUM
 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
 
 Poniżej w załączniku publikujemy pełną treść Statutu Gimnazjum w Brzezinach.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Błaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (16/07/2003 09:58:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (17/07/2003 14:16:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (17/07/2003 14:16:46)