Wyszukiwarka:

Pełnomocnik ds. rozwiązyw. problemów alkoholowych

Zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
 

 

Do zadań Pełnomocnika Wójta Gminy Brzeziny  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

 

1. Przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji przedsiębiorcom w zakresie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2. Przygotowywanie dokumentów będących podstawą wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Kierowanie wniosków  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem ich zaopiniowania.

4. Przygotowywanie decyzji o zezwoleniu lub odmowie na sprzedaż napojów alkoholowych w tym jednorazowych.

5. Przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Przygotowywanie decyzji na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

8. Prowadzenie rejestrów decyzji .

9. Przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych                        w roku poprzednim.

10. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

11. Monitorowanie poziomu wykorzystania wskaźnika maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o cofnięcie oraz wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z udziałem stron  postępowania.

13. Prowadzenie wykazu punktów  sprzedaży napojów alkoholowych, z uwzględnieniem rodzaju i terminu ważności zezwoleń.

14. Bieżące przekazywanie i aktualizowanie w formie elektronicznej w CEIDG prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju informacji dotyczących wydanych przez Wójta Gminy Brzeziny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

15. Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń , decyzji w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

16. Działanie  na rzecz tworzenia i  wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości.

17. Działania na rzecz zmniejszania rozmiaru alkoholizmu.

18. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu, zmierzającego do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego.

19. Przygotowywanie posiedzeń  i obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

20. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  projektów Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarzy ich wykonania.

21. Bieżąca koordynacja działań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

22. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

23. Organizowanie Punktów Zajęć Integracyjnych oraz Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień.

24. Przygotowywanie umów zleceń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

25. Organizowanie kampanii edukacyjnej.

26. Bieżąca znajomość przepisów wykonawczych do ww. spraw.

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Mikołajczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (25/05/2004 13:39:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/05/2004 13:45:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Wróbel (08/05/2019 10:34:33)