Wyszukiwarka:

Referat Finansowy

Zadania realizowane przez Referat Finansowy
 
Do zadań Skarbnika należy:
 
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą Referatu Księgowości,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 
  
Do zadań Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z:
 
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 13. sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników,
 14. naliczanie zasiłków z ZUS,
 15. sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 16. prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, potrąceń od wynagrodzeń,
 17. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 18. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 19. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 20. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 21. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 22. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 23. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 24. obsługi ekonomiczno finansowej gminnych jednostek oświatowych  i nadzoru  nad nimi w tym zakresie.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Wabnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (03/09/2003 14:34:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/05/2004 13:31:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (07/08/2015 11:22:15)