Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa
 
W Urzędzie Gminy Brzeziny prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
 
 
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady udostępniania
Osoby odpowiedzialne
Rejestr wydanych, utraconych dowodów osobistych
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (art. 44h ust. 1 i 2)
Marianna Piotrkowska,
tel. 7698776,
pok. nr 12
Ewidencja ludności
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (art. 44h)
Robert Marszałek,
tel. 7698777,
pok. nr 14
Rejestr wydanych decyzji o wymeldowaniu
i zameldowaniu
kodeks postępowania administracyjnego (art. 73, Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071)
Robert Marszałek,
tel. 7698777,
pok. nr 14
Rejestr wyborców
rozporządzenie MSWiA w sprawie rejestru wyborców (art. 10)
Robert Marszałek,
tel. 7698777,
pok. nr 14
Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
ustawa prawo działalności gospodarczej (ewidencja jawna-na wniosek zainteresowanego)
Teresa Waszak,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr zezwoleń (decyzji o cofnięciu) na sprzedaż napojów alkoholowych
Kodeks postępowania administracyjnego (art.73) na wniosek strony postępowania
Maria Rosa,
tel. 7698775,
pok. nr 2
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Adam Rabczuk,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Adam Rabczuk,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
udostępniane na wniosek pisemny stronie postępowania
Jerzy Pałaś,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr (udzielonych) zamówień publicznych
udostępniany na wniosek pisemny lub ustny
Ludmiła Cieślarczyk,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1) oraz § 48 ust. 1 pkt 1)  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami), Urząd prowadzi rejestr zrządzeń Wójta udostępniany na wniosek pisemny lub ustny.
Ewa Kłysz,
tel. 7698004,
pok. nr 9
 
Rejestr centralny skarg i wniosków
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami) urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków  udostępniany na wniosek pisemny - ochrona danych osobowych.
Ewa Kłysz,
tel. 7698004,
pok. nr 9
 
Rejestr akt archiwalnych kat. A, B, C
akta własne jednostki z zakresu:
- działania organów gminy,
- budżetu gminy,
- zatrudnienia i spraw
  socjalnych,
- spraw obywatelskich,
- pomocy społecznej,
- ochrony środowiska,
- planowania
  przestrzennego,
- gospodarki komunalnej
  i mieszkaniowej,
- handlu i usług,
- rolnictwa,
- gospodarki wodnej,
- kultury i oświaty,
- zbiory Dz.U.;M.P.;Dz.U.W.W;
Ewa Kłysz,
tel. 7698004,
pok. nr 9
 
Rejestr korespondencji Urzędu Gminy Brzeziny
udostępniany na wniosek pisemny lub ustny
Agnieszka Jakubowska,
tel. 7698004,
pok. nr 9
Rejestr inwestycji objętych ustawą o ochronie środowiska
udostępniany na wniosek pisemny lub ustny
Teresa Waszak,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr wniosków pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Teresa Waszak,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: odbieranie odpadów komunalnych, odbieranie i transport nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Teresa Waszak,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Ewidencja użytkowników wieczystych
udostępniane na wniosek pisemny użytkownika wieczystego
Jerzy Pałaś,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr dzierżawców i najemców gruntów
udostępniane na wniosek pisemny stronie postępowania
Jerzy Pałaś,
tel. 7698779,
pok. nr 11
Rejestr zezwoleń na organizację imprez masowych
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Robert Marszałek,
tel. 7698777,
pok. nr 14
Rejestr spraw związanych z organizacją zgromadzeń i zbiórek publicznych
kodeks postępowania administracyjnego art. 73 - na wniosek pisemny stronie postępowania
Robert Marszałek,
tel. 7698777,
pok. nr 14
Rejestr decyzji podatkowych
udostępnianie na pisemny wniosek podatnika - ochrona danych osobowych i ordynacja podatkowa
Jolanta Głąb,
tel. 7698774,
pok. nr 5
Rejestr wydawanych upoważnień 
i pełnomocnictw
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami) urząd prowadzi rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udostępniany na wniosek pisemny lub ustny.
Ewa Kłysz,
tel. 7698004,
pok. nr 9
Rejestr uchwał, wniosków Rady Gminy Brzeziny
Na podstawie § 21 ust.1 pkt 1) oraz § 48 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Ministrów 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami), urząd prowadzi rejestr uchwał Rady Gminy Brzeziny, udostępnianie na wniosek pisemny lub ustny.
 
 
 
 
 
Ewa Kłysz,
tel. 7698004,
pok. nr 9
 
 
 
 
 
 
Wydanych zaświadczeń:
 
- o dochodowości i prowadzeniu  
  gospodarstwa rolnego,
- o nie zaleganiu w podatkach,
- o wielkości gospodarstwa dla celów 
  podatkowych,
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych,
 
udostępnianie na pisemny wniosek podatnika - ochrona danych osobowych i ordynacja podatkowa
Jolanta Głąb,
tel. 7698774,
pok. nr 5
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aleksandra Adamus, Robert Marszałek, Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (29/08/2003 13:07:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (12/03/2004 08:18:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (12/03/2004 08:18:43)