Wyszukiwarka:

Referat Organizacyjny

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny
 
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Zastępcy Wójta oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
 
1)    przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2)    prowadzenie ewidencji korespondencji,
3)    prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4)    prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
5)    nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
6)    prowadzenie archiwum zakładowego,
7)    przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów
       z Wójtem, Zastępcą Wójta bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
8)    analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
9)    zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
10)  prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
11)  prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
12)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
13)  organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego    pracowników,
14)  przygotowanie materiałów umożliwiających   podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
15)  przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
16)  zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
17)  przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
18)  ewidencja czasu pracy pracowników,
19)  kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
20)  zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
21)  utrzymania tych jednostek,
22)  kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
23)  zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkoły.
 
Do zadań Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno - techniczne a w szczególności:
 
1)    przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących
       projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2)    przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3)    przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz
       poszczególnych radnych,
4)    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń
       i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
6)    przygotowanie  pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie  - spotkań   i zebrań organizacyjnych
       przez Wójta.
7)    protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
8)    prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
9)    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
10)  organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (03/09/2003 13:45:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/05/2004 13:12:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (07/08/2015 11:21:16)