Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Kontrola działalności, wnioski

Kontrola działalności, wnioski

Kontrola działalności
 
Nadzór nad działalnością organów gminny wynika z przepisów Rozdziału 10 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 
Wg art. 85 nadzór nad działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa (art. 86). Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami (art 87). Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych (art 88).
 
Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe Wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
 
Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych powyżej, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia Wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej. Wg art. 91 ustawy o s.g. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne.
O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
          
Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Zgodnie z art. 18a. Rada w celu kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
 
Zasady przeprowadzania kontroli przez komisje i tryb działania komisji rewizyjnej określa w Rozdziale VI Statutu Gminy Brzeziny przyjętego Uchwałą nr 41/VI/03  Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2003r.
 
 
Zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, między innymi także kontrolnych, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Podkreślić należy, że to głównie Rada Gminy jest najważniejszym organem kontrolnym Gminy.
  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aleksandra Adamus, Robert Marszałek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (29/08/2003 13:17:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (03/09/2003 14:48:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (03/09/2003 14:48:11)