Wyszukiwarka:

Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego

Zadania realizowane przez Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego
 
 
Do zadań Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego należy prowadzenie spraw związanych z:
 
1)    gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi
       w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania
       w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich
       przekazywaniem na cele szczególne,
2)    ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3)    organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego
       nieruchomości stanowiących własność gminy,
4)    nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5)    komunalizacją gruntów,
6)    prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
7)    tworzeniem zasobów gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
       obowiązującego prawa,
8)    wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
9)    zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
10)  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
11)  koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
12)  koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów
       zagospodarowania    przestrzennego,
13)  obsługa techniczno - biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
14)  przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
15)  prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
16)  ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
17)  dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego,
18)  prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów
       zagospodarowania    przestrzennego,
19)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
20)  prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
21)  rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji
       publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
22)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji
       nieruchomości,
23)  prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi:
-    przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących
     zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
-    projektowanie przebiegu dróg,
-    budowę, modernizację i ochronę dróg,
-    zarządzanie drogami,
-    określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele
      niekomunikacyjne,
-    koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
24)  prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności:
-    łowiectwa,
-    zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
-    ochrony i kształtowania środowiska w tym:
a)  zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b)  ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
c)  ochrony środowiska przed odpadami,
d)  utrzymanie porządku, pracowniczych ogrodów działkowych, ochrony gruntów rolnych
     i leśnych w tym:
-    przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nie leśne,
-    wyłączanie gruntów z produkcji,
-    rolniczego wykorzystania gruntów,
-    rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźnianych innych
     gruntów,
-    przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
-    nasiennictwa,
-    gospodarki wodnej,
-    ochrony powietrza atmosferycznego,
25)  prowadzenie spraw związanych z:
-    ewidencja przedsiębiorców,
-    określaniem cech urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za
     przewozy taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków
     taksówkami osobowymi i bagażowymi,
-    ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
-    targami i targowiskami,
26)  prowadzenie spraw związanych z BHP pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa
       i higieny pracy 
-    okresowa analiza stanu bhp,
-    stwierdzenie zagrożeń zawodowych ,
-    przeprowadzanie kontroli warunków pracy
-    zgłaszanie wniosków  dotyczących  poprawy stanu bhp,
-    przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp.
27)  prowadzenie spraw z dziedziny  gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:
-    administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami
     budynkowymi,
-    dodatków mieszkaniowych,
-    przyznawania lokali mieszkaniowych  w tym socjalnych i zastępczych  oraz zapewnienia w razie potrzeby
     czasowego zakwaterowania osób zwolnionych zakładów karnych,
-    zarządu nieruchomościami wspólnymi
-    przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych ,
-    egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej ,
-    stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
-    tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
-    cmentarzy w tym cmentarzy wojennych.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ludmiła Cieślarczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (25/05/2004 13:22:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/05/2004 13:35:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (25/05/2004 13:35:13)